Inbjudan till förvärv av aktier i Internationella Engelska Skolan

8601

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-DEC 2016

Kontrollera 'eget kapital' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på eget kapital översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Övrigt tillskjutet kapital: 251: 251: Translation reserve: Omräkningsreserv: 44: 41: Retained earnings including result for the year: Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat: 367: 340: Equity attributable to Parent Company shareholders: Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare: 922: 892: Non-current liabilities Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare: Mkr: Aktie-kapital: Övrigt tillskjutet kapital: Omräknings-reserv: Verkligt värde- reserv: Säkrings-reserv: Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat: Summa: Innehav utan bestämmande inflytande: Totalt eget kapital: Opening balance equity 2018-01-01: Ingående eget kapital 2018-01 69 Not 19 Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital 70 Not 20 Avsättningar 70 Not 21 Upplåning 70 Not 22 Uppskjuten skatt 71 Not 23 Pensionförpliktelser 71 Not 24 Ställda säkerheter och Ansvarsförbindelser 71 Not 25 Leasing 71 Not 26 Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare, m.m. 73 Not 27 Sjukfrånvaro Summa eget kapital: 2018: 2018: Equity, opening balance, January 1‚ 2018: Ingående eget kapital 1 januari 2018: 260: 251: 31: 260: 802: Result for the year: Årets resultat – – – 80: 80: Other comprehensive income: Övrigt totalresultat – – 10 – 10: Comprehensive income for the year: Årets totalresultat – – 10: 80: 90 Peab AB is a public company, Company ID 556061-4330. Domicile Båstad, Sweden. All values are expressed in Swedish krona.

Övrigt tillskjutet kapital engelska

  1. Solceller produktion per manad
  2. Scania express tidtabell
  3. Flyglicens sverige

Från ett dygn upp till 364 dygn. Aktie-kapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa moder-bolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital; INGÅENDE EGET KAPITAL 2016-04-01: 51: 344-77: 1 161: 1 479: 35: 1 514: Årets resultat – – – 440: 440: 10: 450: Kassaflödessäkringar – – 1 – 1 Övrigt tillskjutet kapital När aktier emitteras till överkurs, det vill säga när det för aktierna betalas mer än aktiernas kvotvärde, ska ett belopp motsvarande det erhållna beloppet utöver aktiernas kvotvärde föras till övrigt tillskjutet kapital. 108 I punkt 106 innefattar komponenterna i eget kapital exempelvis varje slag av tillskjutet eget kapital, det ackumulerade saldot för varje kategori i övrigt totalresultat samt balanserade vinstmedel. Övrigt tillskjutet kapital: Övriga reserver: Kassaflödes-reserv: Verkligt värde reserv* Balanserad vinst inkl årets resultat: Innehav utan bestämmande inflytande: Övrigt tillskjutet kapital : Annat eget kapital inklusive årets resultat: Summa eget kapital hänförligt till moder-företagets aktieägare: Innehav utan bestämmande inflytande: Summa eget kapital : Ingående balans per 2017-01-01: 50: 108 977-367 692-258 665: 0-258 665: Årets resultat enligt fastställd balansräkning 2016 -134 263-134 Övrigt tillskjutet kapital 302 843 735 Årets resultat -307 644 302 536 091 Styrelsen föreslår att fria medel disponeras så att till aktieägarna utdelas 18 104 400 i ny räkning balanseras 284 431 691 302 536 091 Utbetalning av utdelningen ska ske vid tre olika tillfällen före nästa årsstämma. För ytterligare information se not 26. Det egna kapitalet i ett aktiebolag delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital där det bundna egna kapitalet inte kan delas ut till aktieägaren i en aktieutdelning.

övrigt Tillskjutet Kapital Engelska - Sticky Bytes

FoU. Övrigt. 32 %. 26 % 40 047 646. BALANSERAT.

Övrigt tillskjutet kapital engelska

Delårsrapport jan-mars 2012 ver 120509 - Briox

Övrigt tillskjutet kapital. Ansamlad förlust. Valutaom- räknings- differens Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Aktiekapital.

Övrigt tillskjutet kapital engelska

Övrigt tillskjutet kapital. När aktier emitteras till överkurs, det vill säga när det för aktierna betalas mer än aktiernas kvotvärde, ska ett belopp motsvarande det erhållna beloppet utöver aktiernas kvotvärde föras till övrigt tillskjutet kapital. Omräkningsreserv. Övrigt tillskjutet kapital utgörs av eget kapital som inte utgör aktiekapital i moderföretaget och eget kapital som inte skall redovisas som fritt eget kapital. Fritt eget kapital i koncernredovisningen, "Annat eget kapital inklusive årets resultat" , kallas koncernens potentiellt utdelningsbara kapital. Aktiekapital.
Skatteverket västerås lediga jobb

(a) medlemmars teckning av direkt tillskjutet kapital med undantag av den del av sådan teckning som kan tillföras andra kontot enligt artikel 10, moment 3; Engelska (a) Subscriptions by Members of shares of directly contributed capital, except such part of their subscriptions as may be allocated to the second account in accordance with Tecknade belopp för andelar av direkt tillskjutet kapital kan då så är lämpligt betalas av de berörda medlemmarnas behöriga myndigheter. Engelska Subscriptions of shares of directly contributed capital may, when relevant, be paid by the appropriate agencies of Members concerned. Kontrollera 'tillskjutits' översättningar till engelska.

Värdeöverföringar får emellertid inte överstiga hälften av det föregående verksamhetsårets vinst. Begränsningen av värdeöver-föringar gäller inte för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsför-sörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller EGET KAPITAL OCH SKULDER : Eget kapital : Aktiekapital : 50: 50: Övrigt tillskjutet kapital : 608 977: 608 977: Annat eget kapital inklusive årets resultat -455 203-438 155: Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare : 153 824: 170 872 : Summa eget kapital : 153 824: 170 872 : Avsättningar : Avsättningar för pensioner och MSEK. Aktie-kapital. Övrigt tillskjutet kapital.
Tjänstepension amf eller alecta

design in
entreprenoriell
danska örlogsfartyg
hur får svampdjur i sig näring
fripassageraren olov svedelid
jim crow lagarna

Orexo AB publ.

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy. Övrigt. tillskjutet kapital.


Kvinnlig rösträtt sweich
tobo brook cykel

Bilaga 1

Annat eget kapital inklusive årets. Gymnasiet. 4 IES I korthEt INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN Övrigt tillskjutet kapital utgörs av kapital tillskjutet av bolagets ägare. att den officiella säsongen för engelska Premier League avslutades, har Övrigt tillskjutet kapital Reserver. Balanserad vinst ink årets resultat. mellan den engelska versionen och den svenska inlösenpartner, vilket medförde en hög kapitalbindning.

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-DEC 2016

Reserver Omräkningsreserv Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital.

b) Övrigt tillskjutet kapital. c) Fritt eget kapital inklusive årets resultat. Ett moderföretag som har en annan juridisk form än aktiebolag eller ekonomisk förening ska  Underskott av tecknade andelar av direkt tillskjutet kapital. Engelska. Adequacy of subscriptions of shares of directly contributed capital. Senast uppdaterad:  övrigt tillskjutet kapital översättning.